Wanneer ga je naar een diëtist?
Meestal verwijst een (huis)arts door. U bent op zijn spreekuur gekomen met een klacht en daarbij heeft de (huis)arts het nodig gevonden u door te verwijzen. Diëtisten worden niet alleen bij afvallen ingezet, maar ook bij mensen met COPD, diabeten, mensen met kanker, mensen waarbij langdurig herstel nodig is, mensen met een hoge bloeddruk en/of cholesterol, mensen met een allergie en ga zo maar door.

Werkwijze
Een dieetadvies is voor veel mensen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijkse leef- en eetpatroon. Het is moeilijk om daar op eigen kracht verandering in aan te brengen. De diëtist kan hierbij een stimulerende rol spelen.

Bij de behandeling gaat de diëtist uit van uw leefomstandigheden. Dit aansluiten op de leefwijze is belangrijk voor het volhouden van het dieet en om het gewenste resultaat te behalen. Elke patiënt is anders, elke leefwijze is anders. De diëtist levert maatwerk. Indien u dieetadvisering nodig heeft, verwijst uw arts u naar een diëtist.

In de spreekkamer
De diëtist verzamelt informatie over uw klachten, medische voorgeschiedenis, een aantal laboratoriumgegevens, uw voedingstoestand, uw eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden. Ook probeert zij/hij een beeld te krijgen van u als persoon. Zij analyseert alle gegevens, voert berekeningen uit en op basis van alle bevindingen formuleert zij het probleem waarvoor behandeling nodig is. Tezamen met u bekijkt de diëtist naar welk doel gestreefd gaat worden. Als dit doel duidelijk is, stelt de diëtist een behandelplan op en u ontvangt een dieetadvies.

In de volgende gesprekken begeleidt de diëtist u bij het opvolgen van het dieetadvies. U krijgt suggesties hoe u uw eetgewoonten het beste kunt veranderen. Ook geeft de diëtist tips voor speciale gelegenheden. Denk bijvoorbeeld aan uit eten gaan, feestjes en op vakantie gaan. De diëtist rapporteert haar/zijn bevindingen terug aan uw behandelend arts of specialist. De behandeling wordt afgesloten met een evaluatie, waarin gekeken wordt of het doel gehaald is en of de behandeling naar wens is verlopen.

Verzekering
De dietist wordt betaald uit de basisverzekering voor 180 minuten. Dit zijn zo’n 5 afspraken per jaar. Op de basisverzekering zit een eigen risico dat per jaar in hoogte kan verschillen. Eerst moet dit eigen risico zijn opgebruikt, voordat de verzekering betaalt. Zolang u nog een eigen risicobedrag hebt openstaan, wordt de diëtist eerst daarvan betaald. Dit loopt allemaal via uw verzekeraar. U betaalt de diëtist niet direct, maar via de zorgverzekeraar.

Indien u nog een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kunnen extra minuten verzekerd zijn. Dat is afhankelijk van welke polis u heeft afgesloten  Lees uw polisvoorwaarden hierop na. de aanvullende verzekering wordt pas aangesproken als de minuten uit de basisverzekering zijn gebruikt.

Directe toegankelijkheid
Daarnaast biedt de overheid sinds 1 augustus 2011 de mogelijk om zonder doorverwijzing naar de diëtist te gaan. Let er wel op dat sommige zorgverzekeraars dieetadvisering zonder doorverwijzing niet vergoeden. Raadpleeg derhalve uw zorgverzekeraar wanneer u prijs stelt op vergoeding door uw zorgverzekeraar.

De directe toegankelijkheid van de diëtist verlaagt de drempel om te kiezen voor een bij u passend dieetadvies en een gezonde leefstijl. Ook komt directe toegang ten goede aan de kwaliteit van zorg, door kortere lijnen en een snellere behandeling. Uiteraard blijft het mogelijk om via uw arts naar de diëtist te worden verwezen.

Huisbezoeken
Wanneer u niet in staat bent om naar mijn praktijk te komen, kan een diëtist ook huisbezoeken afleggen. In onderling overleg wordt hiervoor een afspraak gemaakt. Mocht het moeilijk zijn om een geschikt tijdstip te vinden dan kan ook per telefoon of per email begeleid worden. Een eerste consult doe ik graag in levende lijve zodat we elkaar gezien hebben. Het vervolg kan op een andere manier geregeld worden. Overleg de mogelijkheden!

Uiteraard kunt u ook naar een diëtist wanneer uw zorgverzekeraar dit niet vergoed, bijvoorbeeld als u dit nodig vindt en er geen medische noodzaak is. U betaalt de bezoeken dan zelf. Dit komt neer op € 15,- per kwartier. Huisbezoeken kennen een ander tarief en zijn afhankelijk van waar u woont.